Myyntiehdot

(päivitetty 13.1.2023)

MYYNTIEHDOT

1 MAINOSPAIKAN VUOKRASOPIMUS

Mainospaikoista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, toisin sanoen Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainospaikasta sopimus kolmannen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut Clear Channel Suomi Oy:lle hyväksyvänsä tarjouksen. Välimyyntiehdossa sovelletaan 48 tunnin sääntöä, jonka ajan sisällä paikan tai sarjan varanneella on aikaa vahvistaa paikka, mikäli samaan paikkaan tai sarjaan on kohdistunut muuta kysyntää. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen. Sopimus vahvistetaan kirjallisesti, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Ostajan on vahvistettava kampanja online-vahvistuspalvelussa tai palautettava sopimus allekirjoitettuna seitsemän (7) päivän kuluessa sen lähettämisestä ostajalle; muussa tapauksessa Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus vapauttaa ostajan tilaama tila uudelleen myyntiin. Mainosjaksoa tilattaessa on ilmoitettava mainostettava tuote sekä mainostaja. Rinnakkaissarjoissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman tuoteryhmän mainontaa. Clear Channel Suomi Oy varaa oikeuden käyttää toteutuneiden mainoskampanjoiden materiaalia omassa markkinoinnissaan ja viestintäkanavissaan.

2 MAINOSJAKSOT

Kaikki staattiset mainosvälinesarjat vuokrataan lähtökohtaisesti yhden tai useamman kalenteriviikon pituisina jaksoina, ellei muuta ole asiakkaan kanssa sovittu. Jättitaulut kiinnitetään lauantain klo 15 ja seuraavan tiistain klo 24.00 välisenä aikana. Adshelit ja Biglightit kiinnitetään sunnuntain ja maanantain klo 24 välisenä aikana. Muut mainosvälineet kiinnitetään lauantain ja maanantain klo 24 välisenä aikana. Yksittäiset mainospaikat kiinnitetään erikseen sovittavalla tavalla.

3 OIKEUS SOPIMUKSESTA POIKKEAMISEEN

Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus enintään + / - 5 % poikkeamaan mainoskontaktien tai mainostilojen määrässä suhteessa sopimuksen mukaiseen määrään sopimuksen jäädessä muilta osin ennalleen. Mainostilojen määrä voi olla sopimuksessa mainittua suurempi esimerkiksi uusien sopimusten vuoksi tai sopimuksessa mainittua pienempi, kuten esimerkiksi huoltotöiden, teknillisten ongelmien, liikennejärjestelyjen tai muiden syiden vuoksi.

4 SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN STAATTISET JA DIGITAALISET MAINOSVÄLINEET

Vuodelle 2023 on voimassa toistaiseksi Clear Channelin lanseeraamat Flex-peruutusehdot, joissa digitaaliset kampanjat ovat mahdollista siirtää tai peruuttaa 2 viikon varoajalla ilman erilliskuluja. Ilmainen peruutus tai kampanjan siirtomahdollisuus staattisissa tuotteissa neljä (4) viikkoa ennen kampanjan alkua. Mikäli kampanjat peruutetaan näiden aikarajojen jälkeen, sovelletaan voimassa olevia peruutuskäytäntöjä. Ehdot koskevat kampanjavahvistuksia vuodelle 2023.

Flex-ehtojen ulkopuolella ovat 48 tunnin etuostosäännöllä varatut kampanjat tai erikoisehdoin muutoin myydyt kampanjat. Lentoaseman vuosisopimuspaikoissa, erikoismainospaikoissa ja promootiomyynneissä ei myöskään sovelleta Flex-ehtoja, ellei toisin ole sovittu. Peruutusehdot voimassa toistaiseksi. Peruutusehto koskee kampanjan median osuutta).

Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen staattisen kampanjan, joissa ei sovelleta Flex-ehtoja, Clear Channel Suomi Oy:lla on oikeus laskuttaa ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen staattisen kampanjan myöhemmin kuin seitsemän (7) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen digitaalisen kampanjan, joissa ei sovelleta Flex-ehtoja, Clear Channel Suomi Oy:lla on oikeus laskuttaa ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta. Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Kampanjaksi katsotaan se kokonaisuus, jonka asiakas on yhdellä kerralla vahvistanut ja kampanjan aloituspäivä on ensimmäisen mainosjakson ensimmäinen päivä. (Esimerkki: Asiakas on ostanut kerralla 14 viikkoa digitaalista näkyvyyttä, jotka käytetään 2 viikon jaksoissa pitkin vuotta kampanjakohtaisesti. Jos asiakas haluaa perua loppuvuoden kampanjat, kun viikkoja on käyttämättä esim. 10 kpl veloitetaan varatuista viikoista täysimääräinen sopimushinta.

5 HINNAT, ALENNUKSET JA LASKUTUS

Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus muuttaa tehdyn sopimuksen hintoja uuden sopimuskauden alkaessa. Clear Channel Suomi Oy ilmoittaa ostajalle hintojen muutoksesta ennen uuden sopimuskauden alkamista. Tällöin ostajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimusta ei irtisanota, CC lähettää laskun uuden sopimuskauden alkaessa uusien hintojen mukaisesti. Asiakas on myös tietoinen siitä, että kaikki osapuolet, joiden kanssa asiakas on yhteistyössä ulkomainontamarkkinoilla (mukaan lukien ne mainostajat joihin asiakas on suoraan yhteydessä) ovat tietoisia maksu- ja alennusjärjestelyistä joita harjoitetaan kyseisillä markkinoilla, mukaan lukien mediatoimistoetu (-15%). Tuotannon laskutuksessa Clear Channel voi käyttää ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

Mahdolliset laskutukseen liittyvät viitetiedot on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen info@clearchannel.fi viimeistään neljä arkipäivää ennen kampanjan alkamista tai kampanjan vahvistuspäivänä, jos kampanja alkaa alle neljän arkipäivän kuluttua. Viestissä on ilmoitettava Clear Channelin kampanjavahvistusnumeron, johon viesti kohdistuu. Myöhässä tai epäselvästi toimitettuja tietoja ei välttämättä pystytä siirtämään laskuille toivotusti.  

6 MAKSUEHDOT

Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

7 MAINOSTEN PAINATUS

Tulostusvalmiin mainosaineiston on oltava Clear Channel Suomi Oy:n aineistoportaalissa viimeistään maanantaina klo 12 mennessä, kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan sovittua alkamisajankohtaa. Jättitaulujen aineiston toimitus perjantaina kolme (3) viikkoa ennen kampanjan alkua" Mikäli aineisto toimitetaan edellä mainittujen aikataulujen jälkeen, lisätään tuotantokuluihin 20 % pikatoimituslisä. Asiakas vastaa myöhästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Erikoismainospaikkojen osalta mainosaineiston toimittamisesta sovitaan erikseen. Tekniset- ja muut aineistoon liittyvät lisätiedot saa Clear Channel Oy:stä. Mikäli asiakas painattaa mainosmateriaalin itse, vastaa asiakas aineistontoimittamisesta vapaasti varastollemme viikkoa (1-viikko) ennen kampanjan alkua. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa Clear Channel Suomi Oy:n omista standardeista ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista. Asiakkaan toimittaman kampanjamateriaalin osalta veloitetaan julisteiden kampanjavalmistelumaksu.

8 MAINOSMATERIAALIN VARASTOINTI

Clear Channel Suomi Oy varastoi määritellyt mainosmateriaalit enintään kuuden (6) kuukauden ajan tai sopimuksen mukaan. Varastointimaksu määräytyy mainosmateriaalin/-välineen ja varastointiajan mukaan. Varastoitavien mainosmateriaalien osalta on mahdollisuus toteuttaa 2-3 toistokampanjaa.

9 MAINOSTEN TOIMITTAMINEN ASIAKKAAN TOIMESTA

Valmiiden mainospintojen on oltava Clear Channel Suomi Oy:n tuotannossa viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen mainonnan sopimuksen mukaista alkamisajankohtaa. Jos mainokset tulevat tuotantoon mainittua ajankohtaa myöhemmin, Clear Channel Suomi Oy ei takaa niiden kiinnittämistä ajoissa, eikä ole velvollinen hyvittämään näin menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia asiakkaalle viivästymisen vuoksi. Asiakas vastaa myöhästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista.

Ostajan tulee toimittaa digitaalinen mainosaineisto viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä. Digitaalisten aineistojen mahdolliset erikoistoimituspäivät, johtuen esimerkiksi pyhäpäivistä, informoidaan aina kulloinkin tarkempien tuotantotietojen yhteydessä osoitteessa https://clearchannel.fi/tuotantotiedot/ . Ostaja vastaa siitä, että digitaalinen aineisto ei poikkea Clear Channel Suomi Oy:n aineistovaatimuksista. Mikäli aineistossa ilmenee puutteita, on ostaja vastuussa aineiston muokkauksesta ja siitä mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista. Digitaaliseen aineistoon ja aineistonhallintaan liittyvät muut tiedot saat Clear Channel Oy:stä / https://clearchannel.fi/tuotantotiedot/

10 MAINOSTEN JAKAMINEN

Jos asiakas käyttää mainosjaksossaan useampia aiheita ja haluaa eri aiheet tiettyihin paikkoihin, on Clear Channel Suomi Oy:lle toimitettava tähän liittyvät selkeät ohjeet viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan sopimuksen mukaista alkamisajankohtaa. Mikäli ohjeita ei ole toimitettu mainittuun ajankohtaan mennessä on Clear Channel Suomi Oy:llä oikeus jakaa julisteet tai muu aineisto tasaisesti mainosvälineisiin.

11 MAINOSTEN VAHINGOITTUMINEN

Jättitaulumateriaaleille myönnetään yhden (1) vuoden takuu materiaalipainetusten osalta.

12 MAINONNAN SISÄLTÖ

Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Clear Channel Suomi Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa ja viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Clear Channel Suomi Oy ole velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

13 VASTUUNRAJOITUS

Clear Channel Suomi Oy ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14 VOIMASSAOLO

Jos sopimuksen on sovittu olevan voimassa kaksitoista (12) kuukautta, sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti kahdentoista (12) kuukauden jaksoissa, ellei kumpi tahansa osapuolista irtisano sitä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli ostaja irtisanoo sopimuksen alle kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, Clear Channel Finland Oy laskuttaa ostajalta kolmen (3) kuukauden osuuden seuraavan sopimuskauden hinnasta. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lentoasemamainonnan osalta yli kuuden (6) kuukauden kampanjoiden osalta asiakkaalla optio vuosipaikan jatkamiseen kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Optio on käytettävissä, mikäli kummatkin osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen uudesta sopimuksesta.

15 YLIVOIMAINEN ESTE

Clear Channel Suomi Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Clear Channel Suomi Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Clear Channel Suomi Oy:tä täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan ilman, että Clear Channel Suomi Oy voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Clear Channel Suomi Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia muualta.

16 SOPIMUKSEN SIIRTO

Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen Clear Channel Suomi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

17 VALAISTUS

Clear Channel Suomi Oy ei ole vastuussa sähkön jakelussa tapahtuvista katkoksista.

18 MAINOSMATERIAALIN KIERRÄTYS

Clear Channel Suomi Oy kierrättää mainosmateriaalinsa ympäristösyistä. Osaa materiaaleista saatetaan uusiokäyttää esimerkiksi tekstiili- tai rakennusteollisuudessa, jolloin asiakkaan mainos tai osa siitä saattaa olla nähtävissä myöhemmin esimerkiksi kesto-ostoskasseissa tai suojamateriaaleina. Mikäli asiakas ei toivo mainokselleen kyseistä ympäristöä säästävää uusiokäyttöä, tulee hänen ilmoittaa asiasta tuotantotietojen toimituksen yhteydessä.

19 PROMOOTIOPAIKAN VUOKRASOPIMUS

Promootiopaikan vuokrasopimus muodostuu asiakkaan tehdessä varauspyynnön järjestelmäämme ja saatuaan hyväksytyn varausvahvistuksen rekisteröinnin yhteydessä toimitettuun sähköpostiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti sopimus muodostuu asiakkaan kirjallisesti hyväksyttyä sähköpostitse toimitetun tarjouksen.

 

20 PROMOOTIOPAIKAN PERUUTUSEHTO

 

Promootiopaikan voi peruuttaa 20 työpäivää ennen ensimmäistä promootiopäivää. Peruutusehto ei koske Cityconin keskuksia. Myöhemmin kuin 20 työpäivää ennen ensimmäistä promootiopäivää tehdyistä peruutuksista, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa koko sopimuksen hinnan.

21 PROMOOTIOPAIKAN KÄYTTÖ

Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa, varauksen kohteena olevan keskuksen promootio-ohjetta ja välittämään sen jokaiselle promootioon liittyvälle osapuolelle (esim. henkilökunta, toimittaja ja kuljettaja). Promootio saa toteutua ainoastaan määritellyn paikan sisäpuolella, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Promoottorit saavat kontaktoida ainoastaan halukkaita kävijöitä ja kontaktoimista ei saa missään nimessä jatkaa, mikäli kävijä ei niin halua. Aggressiivinen myyntityö on kielletty. Kauppakeskuksissa saattaa samanaikaisesti toimia useita samanlaisia tai kilpailevia toimijoita. Väärinkäytöksissä Clear Channel Suomi Oy:llä ja tilan omistajalla on oikeus päättää sopimus, mikäli toimintatapaa ei kehotuksesta huolimatta ole muutettu ohjeiden mukaiseksi. Sähkön ja verkkoyhteyden saatavuus paikoille on ilmoitettu varausjärjestelmässä.
Promootiopaikan tulee olla käytön jälkeen samassa kunnossa kuin ennen käyttöä. Jos paikan kunnossa on moitteita käytön jälkeen, ovat keskukset oikeutettuja laskuttamaan sii-vouksesta keskusten promootio-ohjeissa määriteltyjen linjausten ja hinnastojen mukaisesti. Yleinen turvallisuus on aina huomioitava jokaisessa keskuksessa, erityisesti ruuhka-aikoina.

22 POIKKEUKSET PROMOOTIOPAIKOISSA

Promootiopaikan tarkka sijainti saattaa Clear Channel Suomi Oy:stä riippumattomista syistä muuttua, esimerkiksi keskuksen oman tapahtuman vuoksi. Vastaavissa tilanteissa Clear Channel Suomi Oy pidättää oikeuden muutokseen tai sopimuksen peruuttamiseen. Korvaava paikka kommunikoidaan asiakkaalle ja asiakkaan päätöksestä riippuen sopimus joko muutetaan tai peruutetaan.

23 TALOUSRIKOSLAUSEKE

Asiakkaan tai kumppanin tai toimeksiantajan on noudatettava kaikkia sovellettavia lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyviä lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja sääntöjä, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain vuoden 1977 Foreign Corrupt Practices Act, UK Criminal Finances Act 2017 ja UK Bribery Act. 2010 ja kaikki tähän sopimukseen sovellettavat lait, joita hallinnoivat Yhdysvaltain (USA) valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto, Iso Brittannian (UK) rahoituspakotteiden täytäntöönpanotoimisto tai mikä tahansa muu asiaankuuluva kansallinen tai kansainvälinen taho (mukaan lukien YK, EU ja Iso Britannian (UK)), joka määrää taloudellisia pakotteita ja kauppasaarrot nimettyjä maita, järjestelmiä, yhteisöjä ja henkilöitä vastaan ​​("Relevantti talousrikos- ja sanktiovaatimukset").

Asiakkaan tai kumppanin tai toimeksiantajan tulee milloin tahansa Clear Channel Finland Oy:n pyynnöstä todistaa kirjallisesti, että toimeksiantaja noudattaa kaikkia asiaan liittyviä talousrikos- ja seuraamusvaatimuksia, ja että asiakas tai kumppani ei tämän Sopimuksen kautta edistä suoraan tai epäsuorasti mitään liiketoimia sellaisen henkilön tai yhteisön kanssa tai johon liittyy suoraan tai epäsuorasti henkilö tai yhteisö, joka saattaisi tämän Sopimuksen johdosta rikkoa asiaankuuluvia talousrikos- ja sanktioita koskevia vaatimuksia.

Clear Channel Finland Oy voi irtisanoa tämän Sopimuksen Asiakkaan tai Kumppanin tai Toimeksiantajan kanssa välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jos Clear Channel Finland Oy perustellusti epäilee, että asiakas tai kumppani tai toimeksiantaja rikkoo tätä kohtaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi