Myyntiehdot

1 MAINOSPAIKAN VUOKRASOPIMUS
Mainospaikoista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, toisin sanoen Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainospaikasta sopimus kolmannen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut Clear Channel Suomi Oy:lle hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen. Sopimus vahvistetaan kirjallisesti, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Ostajan on palautettava sopimus allekirjoitettuna seitsemän (7) päivän kuluessa sen lähettämisestä ostajalle; muussa tapauksessa Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus vapauttaa ostajan tilaama tila uudelleen myyntiin. Mainosjaksoa tilattaessa on ilmoitettava mainostettava tuote sekä mainostaja. Rinnakkaissarjoissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman tuoteryhmänmainontaa.

2 MAINOSJAKSOT
Kaikki mainosvälinesarjat vuokrataan yhden tai useamman kalenteriviikon pituisina jaksoina. Jättitaulut kiinnitetään lauantain klo 15 ja seuraavan tiistain klo 24.00 välisenä aikana. Adshelit ja Biglightit kiinnitetään sunnuntain ja maanantain klo 24 välisenä aikana. Muut mainosvälineet kiinnitetään lauantain ja maanantain klo 24 välisenä aikana. Yksittäiset mainospaikat kiinnitetään erikseen sovittavalla tavalla. Yksittäisissä panorama tai shopping wall -näytöissä sisältöluuppi saattaa olla pidempi tai resoluution skaalaus vaihdella.

3 OIKEUS SOPIMUKSESTA POIKKEAMISEEN
Musiikkitalon The Fame-digitaalisella mainospinnalla näytetään ajoittain suoria lähetyksiä Musiikkitalon tapahtumista. Suoran lähetyksen kesto on max 2h viikon aikana. Näissä tapauksissa mainostajan materiaalia ajetaan korostetusti sovitun kampanjajakson aikana sekä suoran lähetyksen tauoilla. Joulu-ja tammikuussa The Fame-digitaalinen mainospinta on kiinni päivittäin klo 23-07 välillä. Tänä aikana mainonnalle annetaan korostettua näkyvyyttä päivittäin klo 07-09 ja klo 15-18. Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus enintään + / – 5 % poikkeamaan mainostilojen määrässä suhteessa sopimuksen mukaiseen mainostilojen määrään sopimuksen jäädessä muilta osin ennalleen. Mainostilojen määrä voi olla sopimuksessa mainittua suurempi esimerkiksi uusien sopimusten vuoksi tai sopimuksessa mainittua pienempi Clear Channel Suomi Oy:stä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi huoltotöiden, liikennejärjestelyjen tai muiden syiden vuoksi.

4 SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan myöhemmin kuin kaksitoista (12) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

5 HINNAT, ALENNUKSET JA LASKUTUS
Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus muuttaa sopimuksen hintoja uuden sopimuskauden alkaessa. Clear Channel Suomi Oy ilmoittaa ostajalle hintojen muutoksesta ennen uuden sopimuskauden alkamista. Tällöin ostajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimusta ei irtisanota, CC lähettää laskun uuden sopimus-kauden alkaessa uusien hintojen mukaisesti. Asiakas on myös tietoinen siitä että kaikki osapuolet, joiden kanssa asiakas on yhteistyössä ulkomainontamarkkinoilla (mukaan lukien ne mainostajat joihin asiakas on suoraan yhteydessä) ovat tietoisia maksu- ja alennusjärjestelyistä joita harjoitetaan kyseisillä markkinoilla, mukaan lukien mediatoimistojen insentiivit. Tuotannon laskutuksessa Clear Channel voi käyttää ulkopuolista yhteistyökumppania.

6 MAKSUEHDOT
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

7 MAINOSTEN PAINATUS
Tulostusvalmiin mainosaineiston on oltava Clear Channel Suomi Oy:n aineistohallinnasta vastaavan yhteistyökumppani DMP Oy:n tuotannossa viimeistään perjantaina klo 12 mennessä, kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan sovittua alkamisajankohtaa. Jättitaulujen aineiston toimitus perjantaina kolme (3) viikkoa ennen kampanjan alkua DMP Oy:lle. Mikäli aineisto toimitetaan edellä mainittujen aikataulujen jälkeen, lisätään tuotantokuluihin 30 % pikatoimituslisä. Asiakas vastaa myöhästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Erikoismainospaikkojen osalta mainosaineiston toimittamisesta sovitaan erikseen. Tekniset- ja muut aineistoon liittyvät lisätiedot saa DMP Oy:stä. Mikäli asiakas painattaa mai-nosmateriaalin itse, vastaa asiakas aineistontoimittamisesta vapaasti varastollemme viikko (1) ennen kampanjan alkua. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa Clear Channel Suomi Oy:n omista standardeista ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista. Vuosisopimusasiakkaille myönnetään tuotannosta 5 % alennus, mikäli asiakas toimittaa tulostusvalmiin aineiston perjantaina kolme (3) viikkoa ennen kampanjan alkua DMP Oy:lle.

8 MAINOSMATERIAALIN VARASTOINTI
Clear Channel Suomi Oy varastoi määritellyt mainosmateriaalit enintään kuuden (6) kuukauden ajan tai sopimuksen mukaan. Varastointimaksu määräytyy mainosmateriaalin/-väli-neen ja varastointiajan mukaan. Varastoitavien mainosmateriaalien osalta on mahdollisuus toteuttaa 2-3 toistokampanjaa.

9 MAINOSTEN TOIMITTAMINEN
Valmiiden mainospintojen on oltava Clear Channel Suomi Oy:n tuotannossa viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen mainonnan sopimuksen mukaista alkamisajankohtaa. Jos mainokset tulevat tuotantoon mainittua ajankohtaa myöhemmin, Clear Channel Suomi Oy ei takaa niiden kiinnittämistä ajoissa eikä ole velvollinen hyvittämään näin menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia asiakkaalle viivästymisen vuoksi. Asiakas vastaa myöhästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista.

10 MAINOSTEN JAKAMINEN
Jos asiakas käyttää mainosjaksossaan useampia aiheita ja haluaa eri aiheet tiettyihin paikkoihin, on Clear Channel Suomi Oy:lle toimitettava tähän liittyvät selkeät ohjeet viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan sopimuksen mukaista alkamisajankohtaa. Mikäli ohjeita ei ole toimitettu mainittuun ajankohtaan mennessä on Clear Channel Suomi Oy:llä oikeus jakaa julisteet tai muu aineisto tasaisesti mainosvälineisiin.

11 MAINOSTEN VAHINGOITTUMINEN
Clear Channel Suomi Oy ei korvaa siitä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi ilkivallasta tai säästä aiheutuneita vahinkoja.

12 MAINONNAN SISÄLTÖ
Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosi-aali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Clear Channel Suomi Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa ja vi-ranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Clear Channel Suomi Oy ole velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

13 VASTUUNRAJOITUS
Clear Channel Suomi Oy ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuun-rajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14 VOIMASSAOLO
Jos sopimuksen on sovittu olevan voimassa kaksitoista (12) kuukautta, sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti kahdentoista (12) kuukauden jaksoissa, ellei kumpi tahansa osapuolista irtisano sitä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli ostaja irtisanoo sopimuksen alle kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, Clear Channel Finland Oy laskuttaa ostajalta kolmen (3) kuukauden osuuden seuraavan sopimuskauden hinnasta. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

15 YLIVOIMAINEN ESTE
Clear Channel Suomi Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Clear Channel Suomi Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Clear Channel Suomi Oy:tä täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan ilman, että Clear Channel Suomi Oy voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimen-pide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Clear Channel Suomi Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia muualta.

16 SOPIMUKSEN SIIRTO
Clear Channel Suomi Oy:llä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen Clear Channel Suomi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

17 VALAISTUS
Clear Channel Suomi Oy ei ole vastuussa sähkön jakelussa tapahtuvista katkoksista.

18 MAINOSMATERIAALIN KIERRÄTYS
Clear Channel Suomi Oy kierrättää mainosmateriaalinsa ympäristösyistä. Osaa materiaaleista saatetaan uusiokäyttää esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa, jolloin asiakkaan mainos tai osa siitä saattaa olla nähtävissä myöhemmin esimerkiksi kesto-ostoskasseissa. Mikäli asiakas ei toivo mainokselleen kyseistä ympäristöä säästävää uusiokäyttöä, tulee hänen ilmoittaa asiasta tuotantotietojen toimituksen yhteydessä.

19 PROMOOTIOPAIKAN VUOKRASOPIMUS
Promootiopaikan vuokrasopimus muodostuu asiakkaan tehdessä varauspyynnön järjestelmäämme ja saatuaan hyväksytyn varausvahvistuksen rekisteröinnin yhteydessä toimitettuun sähköpostiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti sopimus muodostuu asiakkaan kirjallisesti hyväksyttyä sähköpostitse toimitetun tarjouksen.

20 PROMOOTIOPAIKAN PERUUTUSEHTO
Promootiopaikan voi peruuttaa 20 työpäivää ennen ensimmäistä promootiopäivää. Peruutusehto ei koske Cityconin keskuksia. Myöhemmin kuin 20 työpäivää ennen ensimmäistä promootiopäivää tehdyistä peruutuksista, Clear Channel Suomi Oy laskuttaa koko sopimuksen hinnan.

21 PROMOOTIOPAIKAN KÄYTTÖ
Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa, varauksen kohteena olevan keskuksen promootio-ohjetta ja välittämään sen jokaiselle promootioon liittyvälle osapuolelle (esim. henkilökunta, toimittaja ja kuljettaja). Promootio saa toteutua ainoastaan määritellyn paikan sisäpuolella, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Promoottorit saavat kontaktoida ainoastaan halukkaita kävijöitä ja kontaktoimista ei saa missään nimessä jatkaa, mikäli kävijä ei niin halua. Aggressiivinen myyntityö on kielletty. Kauppakeskuksissa saattaa samanaikaisesti toimia useita samanlaisia tai kilpailevia toimijoita. Väärinkäytöksissä Clear Channel Suomi Oy:llä ja tilan omistajalla on oikeus päättää sopimus, mikäli toimintatapaa ei kehotuksesta huolimatta ole muutettu ohjeiden mukaiseksi. Sähkön ja verkkoyhteyden saatavuus paikoille on ilmoitettu varausjärjestelmässä.
Promootiopaikan tulee olla käytön jälkeen samassa kunnossa kuin ennen käyttöä. Jos paikan kunnossa on moitteita käytön jälkeen, ovat keskukset oikeutettuja laskuttamaan sii-vouksesta keskusten promootio-ohjeissa määriteltyjen linjausten ja hinnastojen mukaisesti. Yleinen turvallisuus on aina huomioitava jokaisessa keskuksessa, erityisesti ruuhka-aikoina.

22 POIKKEUKSET PROMOOTIOPAIKOISSA
Promootiopaikan tarkka sijainti saattaa Clear Channel Suomi Oy:stä riippumattomista syistä muuttua, esimerkiksi keskuksen oman tapahtuman vuoksi. Vastaavissa tilanteissa Clear Channel Suomi Oy pidättää oikeuden muutokseen tai sopimuksen peruuttamiseen. Korvaava paikka kommunikoidaan asiakkaalle ja asiakkaan päätöksestä riippuen sopimus joko muutetaan tai peruutetaan.

23 JOUSTAVA FLEX-KAMPANJA
Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisimman riskittömät ja joustavat ulkomainoskaupat vallitsevasta koronatilanteesta johtuen.

Flex-peruutusehdot sisältävät ilmaisen peruutuksen tai kampanjan siirtomahdollisuuden staattisissa tuotteissa neljä (4) viikkoa ennen kampanjan alkua ja digitaalisissa tuotteissa kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan alkua. Peruutusehto koskee kaikkia uusia kampanjavahvistuksia vuodelle 2021, jotka ovat vahvistettu ennen toukokuun loppua (31.5.2021).

 

Lisätietoja Flex-kampanjasta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi